Prawo i dokumenty ogólne

Regulamin bezpiecznego przyjęcia i pobytu w Ośrodku

Procedury bezpiecznego poruszania się i pobytu w DSOSW nr 13

Procedury bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć w klasach I-III Szkoły Podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym

Procedury bezpieczeństwa w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą zajęcia rewalidacyjne

Procedury bezpieczeństwa organizacji konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

 Statut Ośrodka (Tekst jednolity 05.01.2023 r. – Uchwała RP nr 10/2023)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 122

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły ponadpodstawowej

Niezbędnik mieszkańca internatu Niezbędnik mieszkańca internatu szkół ponadpodstawowych

 Regulamin wychowanka internatu szkoły podstawowej

 Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Punktowy system oceniania w SP dla klas 4-8

 

Materiały dla uczniów

Kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 122

Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły

 

Materiały dla rodziców

Relacje rodzic -dziecko

 

Dokumenty dla pracowników

Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej)

Informator dla pracowników ws. zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022r. w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. "Nowego Ładu" Informator dla pracowników ws. zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022r. w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. "Nowego Ładu"

Aplikacja MS Teams na systemu Android Aplikacja MS Teams dla systemu Android

Pakiet MS Office dla systemu AndroidPakiet MS Office dla systemu Android

Aplikacja MS Teams na systemu Android Aplikacja MS Teams dla systemu IOS

Wniosek o pomoc świąteczną w roku 2023 Wniosek o pomoc świąteczną w roku 2024 (termin składania wniosków upływa z dniem 8 marca 2024)

Wniosek na pomoc świąteczną Wniosek o dofinansowanie kosztów dokształcania w roku 2021

 Protokół komisji socjalnej 24-01-2019

 Regulamin pracy

Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2024r. do 14.05.2025r. --> termin składania oświadczenia upływa z dniem 31 maja 2024

 Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia

 Regulamin rady pedagogicznej

 Załącznik 1 do Regulaminu rady pedagogicznej

 Regulamin organizowanych wycieczek i imprez

Awans zawodowy nauczyciela

Program zajęć "Trening umiejętności społecznych" - Anna Maciaszek

Program „CULTURE VULTURE. A READER” - Anna Grochmalicka

Terapia Biofeedback (program własny zajęć) - Magdalena LipińskaTerapia Biofeedback (program własny zajęć) - Magdalena Lipińska