Logo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 17 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej dla szkół ponadpodstawowych i policealnych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi Niepełnosprawnościami. 

Lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2021/22:

 1. Bobatów Filip
 2. Bronkowski Krystian
 3. Brożek Dominik
 4. Chmiel Kuba
 5. Danak Patrycja
 6. Dudziak Aleksandra
 7. Frankowska Klaudia
 8. Głuszczak Patryk
 9. Godlewska Weronika
 10. Kaniuczak Witold
 11. Kozera- Chrisowergis Natalia
 12. Liszewski Filip
 13. Markowski Ksawier
 14. Nowak Paulina
 15. Olender Adrianna
 16. Roszczyk Hanna
 17. Szafrański Marcel
 18. Szewciw Milan
 19. Urbaniak Natalia
 20. Wall Weronika
 21. Witkowska Kinga
 22. Wnuk Jesica
 23. Zieliński Radosław

Uczniowie przyjęci z odwołania:

 1. Giepsz Mateusz
 2. Pisarczyk Dominika

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 122

Przyjmowani są uczniowie/dzieci niewidomi, słabowidzący oraz z innymi niepełnosprawnościami.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Szkoły Podstawowej Nr 122

 • Oddział Przedszkolny
 • Klasy dla uczniów, niewidomych, słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami (z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
 • Klasy dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

ZGŁASZANIE uczniów/dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 122

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) z załącznikami: kwestionariusz (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<), scan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej, a także przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w celu realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Rodzic/opiekun prawny wysyła w,w. dokumenty pocztą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły podstawowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny pod numerem: (71) 349 56 31

W celu uzyskania skierowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu do Szkoły Podstawowej Nr 122 przy DSOSW nr 13, rodzic/opiekun prawny udaje się wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Wydziału Edukacji, właściwego do miejsca zamieszkania.

Dyrektor Ośrodka dokonuje przydziału uczniów do klas, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych uczniów w procesie rekrutacji.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej odbywa się na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kryteria:

 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnożony przez 0,35 oraz wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnożony przez 0,3);
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
  • z języka polskiego oraz matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego dla kandydatów – do technikum,
  • z języka polskiego, matematyki, historii lub biologii i języka obcego dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej I stopnia

  (ocena celująca – 18 punktów, ocena bardzo dobra – 17 punktów, ocena dobra – 14 punktów, ocena dostateczna – 8 punktów, ocena dopuszczająca – 2 punkty);

 3. liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7;
 4. liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3;
 5. liczba punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

 • złożenie podania (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) oraz kwestionariusza (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00, w szczególności zwracamy uwagę na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 
  25 czerwca do 14 lipca 2021r do godz. 15.00.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
  do 14 lipca 2021r.
 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
  od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021r..
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  od 23 lipca 2021r do 2 sierpnia 2021r do godz. 15.00.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przejętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja na stronie Ośrodka w zakładce rekrutacja)
  do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

 

 

W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami
we Wrocławiu szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży udziela sekretariat: tel. 71/337-25-26 oraz doradca zawodowy 71/349-07-25.