Logo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 122

Przyjmowani są uczniowie/dzieci niewidomi, słabowidzący oraz z innymi niepełnosprawnościami.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Szkoły Podstawowej Nr 122

 • Oddział Przedszkolny - Klasa 0
 • Klasy dla uczniów, niewidomych, słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami (z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
 • Klasy dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z dysfunkcją wzroku
 • Oddział Mistrzostwa Sportowego dla uczniów utalentowanych sportowo i słabowidzących lub niewidomych. Dyscypliny sportu - blind football, goalball.

ZGŁASZANIE uczniów/dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 122

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) z załącznikami: kwestionariusz (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<), scan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej, a także przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w celu realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Rodzic/opiekun prawny wysyła w,w. dokumenty pocztą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły podstawowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny pod numerem: (71) 349 56 31

W celu uzyskania skierowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu do Szkoły Podstawowej Nr 122 przy DSOSW nr 13, rodzic/opiekun prawny udaje się wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Wydziału Edukacji, właściwego do miejsca zamieszkania.

Dyrektor Ośrodka dokonuje przydziału uczniów do klas, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych uczniów w procesie rekrutacji.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej odbywa się na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2022/2023 przyjmujemy kandydatów do klas pierwszych:

 • ILO (rozszerzenie- j .angielski, historia)
 • IT (technikum masażu)
 • I Kucharz (Szk. Branżowa I°)
 • I Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (Szk. Branżowa I °)
 • I Mechanik monter maszyn i urządzeń (Szk. Branżowa I °)
 • IPL (Policealna szkoła masażu)
 • I Technik żywienia i usług gastronomicznych (Szk. Branżowa II°)
 • ISPP (Szkoła Przysposabiająca do  pracy)

Kryteria:

 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnożony przez 0,35 oraz wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnożony przez 0,3);
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
  • z języka polskiego oraz matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego dla kandydatów – do technikum,
  • z języka polskiego, matematyki, historii lub biologii i języka obcego dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej I stopnia

  (ocena celująca – 18 punktów, ocena bardzo dobra – 17 punktów, ocena dobra – 14 punktów, ocena dostateczna – 8 punktów, ocena dopuszczająca – 2 punkty);

 3. liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7;
 4. liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3;
 5. liczba punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

 • złożenie podania (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) oraz kwestionariusza (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00, w szczególności zwracamy uwagę na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 
  24 czerwca do 13 lipca 2022r do godz. 15.00.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
  do 13 lipca 2022r.
 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
  od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022r..
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  od 22 lipca 2022r do 29 lipca 2022r do godz. 15.00.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przejętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja na stronie Ośrodka w zakładce rekrutacja)
  do 23 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00.

 

 

W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami
we Wrocławiu szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży udziela sekretariat: tel. 71/337-25-26 oraz doradca zawodowy 71/349-07-25.