Logo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 122

Przyjmowani są uczniowie/dzieci niewidomi, słabowidzący oraz z innymi niepełnosprawnościami.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Szkoły Podstawowej Nr 122

 • Oddział Przedszkolny - Klasa 0
 • Klasy dla uczniów, niewidomych, słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami (z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
 • Klasy dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z dysfunkcją wzroku
 • Oddział Mistrzostwa Sportowego dla uczniów utalentowanych sportowo i słabowidzących lub niewidomych. Dyscypliny sportu - blind football, goalball.

ZGŁASZANIE uczniów/dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 122

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) z załącznikami: kwestionariusz (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<), scan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej, a także przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w celu realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Rodzic/opiekun prawny wysyła w,w. dokumenty pocztą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły podstawowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny pod numerem: (71) 349 56 31

W celu uzyskania skierowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu do Szkoły Podstawowej Nr 122 przy DSOSW nr 13, rodzic/opiekun prawny udaje się wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Wydziału Edukacji, właściwego do miejsca zamieszkania.

Dyrektor Ośrodka dokonuje przydziału uczniów do klas, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych uczniów w procesie rekrutacji.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2024/2025 przyjmujemy kandydatów do klas pierwszych:

 • ILO (rozszerzenie- j .angielski, historia)
 • IT (technikum masażu)
 • I Kucharz (Szk. Branżowa I°)
 • I Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (Szk. Branżowa I °)
 • I Mechanik monter maszyn i urządzeń (Szk. Branżowa I °)
 • IPL (Policealna szkoła masażu)
 • I Technik żywienia i usług gastronomicznych (Szk. Branżowa II°)
 • ISPP (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

Kryteria:

 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnożony przez 0,35 oraz wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnożony przez 0,3);
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
  • z języka polskiego oraz matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego dla kandydatów – do technikum,
  • z języka polskiego, matematyki, historii lub biologii i języka obcego dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej I stopnia

 

(ocena celująca – 18 punktów, ocena bardzo dobra – 17 punktów, ocena dobra – 14 punktów, ocena dostateczna – 8 punktów, ocena dopuszczająca – 2 punkty);

 1. liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7;
 2. liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3;

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

 • złożenie podania (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) oraz kwestionariusza (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz kopii lub skanu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną: od 13 maja do 19 lipca 2024r. do godz. 15.00

 

Rodzic/opiekun prawny, bądź pełnoletni uczeń wysyła w,w. dokumenty (w szczególności zwracamy uwagę na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) pocztą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły ponadpodstawowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjna lub osobiście.

 

Kontakt telefoniczny pod numerem: (71) 349 07 24 lub (71) 337 25 26

 

Skierowanie do placówki - w celu uzyskania skierowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu do wybranej Szkoły Ponadpodstawowej przy DSOSW nr 13, rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń udaje się wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Wydziału Edukacji, właściwego do miejsca zamieszkania i składa tam stosowny wniosek.

 

 • potwierdzenie przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, do 31 lipca 2024r do godz. 15.00.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach odbędzie się 19 sierpnia 2024r.
 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów od 03 czerwca 2024 r. do 19 lipca 2024r.

Uzyskane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenie  do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć do szkoły do 04 września 2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przejętych i kandydatów nieprzyjętych do 21 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00.

Dyrektor Ośrodka dokonuje przydziału uczniów do klas, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych uczniów w procesie rekrutacji.