SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Kto może być uczniem?

 • uczeń po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej lub gimnazjum
 • młodzież słabowidząca lub niewidoma oraz
 • osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)

Przedmioty nauczania:

1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się

3. Zajęcia kształtujące kreatywność

4. Przysposobienie do pracy realizujemy poprzez:

 • trening czynności dnia codziennego
 • gospodarstwo domowe
 • zajęcia kulinarne
 • produkcja i pielęgnacja roślin
 • podstawy komputera
 • ceramika
 • elementy rękodzielnictwa
 • majsterkowanie

5. Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego

6. Religia lub etyka

7. Wychowanie do życia

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. 

Celem jest także:

 • utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności,
 • doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości. 

Nauka w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa 3 lata z możliwością wydłużenia okresu nauki, nawet do 23 roku życia.

Głównym celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać proste prace pod kierunkiem osoby dorosłej a w przyszłości podjąć rehabilitację zawodową na rynku pracy chronionej.

 • Cel szkoły realizowany jest w codziennej pracy z uczniem poprzez poszerzanie zdobytej już przez niego wiedzy i umiejętności, doskonalenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych oraz kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie.
 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu Ośrodka i środowiska lokalnego poprzez udział w różnorakich wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych, konkursach i wycieczkach.
 • Baza szkoły przystosowana jest do potrzeb osób niewidomych i słabowidzacych oraz dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Szkoła mieści się w specjalnie wyodrębnionej części  budynku Ośrodka, co zapewnia  uczniom kameralne warunki, ciszę i poczucie bezpieczeństwa.
 • Sale wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny umożliwiający wszechstronną edukację i rewalidację.
 • W każdej klasie znajduje się kącik relaksacyjny, gdzie uczniowie mogą odpocząć podczas zajęć.
 • Klasy dysponują własnym zapleczem sanitarnym, przystosowanym także do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, kuchenką dydaktyczna z odpowiednim wyposażeniem oraz bezpośrednim wyjściem na ogrodzony teren sportowo rekreacyjny.
 • Edukacją uczniów zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, zapewniając podopiecznym szkoły wszechstronny rozwój w oparciu o profesjonalne metody pracy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej.