Szkoła Podstawowa Nr 122 we Wrocławiu zaprasza Dzieci i Młodzież z dysfunkcją wzroku.

Nasi uczniowie, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy realizują program nauczania i podstawę programową szkół ogólnodostępnych!

Uczeń klasy VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i jako absolwent uzyskuje wykształcenie podstawowe. Absolwenci Szkoły Podstawowej wybierają kierunek dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji, w szkołach ponadpodstawowych.

Struktura Szkoły Podstawowej Nr 122

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY KL. „0”

Dziecko realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Osiągając dojrzałość szkolną, jest gotowe do podjęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej.

I ETAP EDUKACYJNY Klasy I – III

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego.
Obowiązuje ocena opisowa z poszczególnych edukacji i z zachowania.

II ETAP EDUKACYJNY Klasy IV – VIII

Uczeń kl. VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Uzyskując pozytywne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 122 dla Uczniów
z Dysfunkcją Wzroku oraz Niepełnosprawnością
Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym

Oddział I klasy I - III

Oddział II klasy IV – VIII
Obowiązuje ocena opisowa.


Uczeń klasy VIII, który ukończy ww. Szkołę Podstawową Specjalną może
dalej kształcić się w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Nasza oferta edukacyjna jest bogata i atrakcyjna ponieważ:

 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia optymalne warunki kształcenia, wychowania, troskliwą opiekę oraz rewalidację, odpowiednio do potrzeb ucznia.

 • Infrastruktura i baza szkoły dostosowana jest przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących, a także osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

 • Sale lekcyjne wyposażone są w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały tyflograficzne oraz kartograficzne środki dydaktyczne (m.in. podręczniki w powiększonym czarnym druku i druku brajlowskim, wypukłe rysunki, plany, mapy, atlasy geograficzne oraz historyczne). W klasach jest specjalistyczny sprzęt ( nowoczesne, kolorowe powiększalniki, maszyny brajlowskie, tablice interaktywne, komputery z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym dla uczniów słabowidzących i niewidomych).

 • Uczniowie mają zapewnione podręczniki w powiększonym czarnym druku i w brajlu, które wypożyczają na początku roku szkolnego z biblioteki szkolnej. Mogą też zakupić zeszyty w pogrubione linie i kratkę.

 • W trosce o rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, proponujemy zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne takie jak: rehabilitacja wzroku, orientacja przestrzenna, integracja sensoryczna,
  techniki brajlowskie, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia ruchowa, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia metodą biofeedback.

 • Dzieci i młodzież mają swoje zainteresowania i uzdolnienia, żeby je rozwijać mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych np. : muzycznego koła zainteresowań, filmowego koła zainteresowań, koła plastycznego, koła biologicznego oraz zajęć sportowych np. : piłki nożnej, Goalballa, showdowna, pływania czy też tenisa stołowego dźwiękowego.

 • W ciągu roku szkolnego organizujemy dużo wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych oraz wyjść do różnych instytucji kultury i placówek kulturalno-oświatowych.

 • Dbamy o rozwój i sprawność fizyczną naszych uczniów, prowadząc z nimi zajęcia na basenie, sali gimnastycznej i korekcyjnej, siłowni oraz znajdującym się na zewnątrz obiektu sportowego kompleksie boisk, bieżni, skoczni, na ścieżkach do nauki jazdy na rowerze, wrotkach i rolkach.

 • Uczniowie mogą korzystać z dowozu do szkoły, z fachowej opieki nauczycieli świetlicy po zajęciach szkolnych, a także mogą mieszkać w internacie Ośrodka.

 • Szkoła ma stołówkę i kuchnię, która zaprasza na smaczne posiłki. Naszej stołówce szkolnej przyznano „Certyfikat zdrowego i racjonalnego żywienia”.